پی اچ (pH) طبیعی واژن | از علل تا پیامد های عدم تعادل در آن

سطح pH طبیعی واژن محیط واژن برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد عفونت نیاز دارد شرایطی اسیدی دارد. p...

ادامه مطلب